Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENTERPRISE INVESTORS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: listownie na adres: ENTERPRISE INVESTORS Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, lub przez e-mail: info@ei.com.pl

3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

▪ związanych z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy,

▪ związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

▪ udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,

▪ udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

▪ niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

▪ konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

▪ niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Pani/Pana udziału w Projekcie.

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

▪ partnerom, donatorom i podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych osobowych usługi informatyczne, ubezpieczeniowe, hotelowe, księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne, prawne, itp. – wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z ich usług i zawrtych z nimi umów, a także innym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

▪ organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

▪ czasu obowiązywania umowy,

▪ przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

▪ okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

▪ dostępu do swoich danych osobowych,

▪ żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

▪ żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

▪ przenoszenia swoich danych osobowych,

▪ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.